Ο έλεγχος με Υπερήχους (Ultrasonic Testing) είναι μέθοδος ανίχνευσης ασυνεχειών στο εσωτερικό του υλικού.

Έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει με μεγάλη ακρίβεια υποκοπές, ατελείς τήξεις, ρηγματώσεις, πόρους και εγκλείσματα.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της επιθεώρησης με υπερήχους είναι ότι μπορεί να ελέγχει σημεία που είναι δύσκολο να ελεγχθούν με τις άλλες μεθόδους εσωτερικού ελέγχου.

Η εταιρία μας διαθέτει πιστοποιημένο επιθεωρητή με LEVEL 2.